petanque

Switch to desktop Register Login

class="gkFeaturedItemTitle" กติกาชูตติ้ง

  • หมวด: กติกาเปตอง
  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2556 03:24
  • เขียนโดย Super User

กติกา Shooting

                  พี่น้องชาวเปตองทุกท่านครับ  กติกา Shooting ล่าสุด แก้ไขโดยสหพันธ์เปตองนานาชาติ

 FIPJP ได้แก่ไขคะแนนในสถานีที่ 5 ตีลูกเป้า  ให้มี 1 คะแนน เหมือนสถานีอื่นนะครับ 

อย่าตกข่าว  เริ่มใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทีมหญิง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผ่านมา  

หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า แข่งขันกันอย่างไร  ตุ้ยเปตอง ขออนุญาตเรียนให้ทราบดังนี้

สนามการแข่งขัน Shooting

1. วงกลมใหญ่ 1 วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร (เพื่อเป็นจุดตั้งลูกเปตองและลูกเป้า

ในแต่ละสถานี)

 

2. วงกลมเล็ก 4 วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. วงแรกอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางวงกลมใหญ่

6.50 ม. วงสอง 7.50 ม. วงสาม 8.50 ม.  และวงสี่  9.50  ม. (เป็นจุดยืนของนักกีฬา)

 

อุปกรณ์ในการแข่งขัน

ลูกเปตองที่ตั้งในจุดแต่ละสถานี จำนวน 3 ลูก  สีขาว 1 ลูก สีดำ 2 ลูก 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 74 มม.  น้ำหนัก 700 กรัม  ไม่มีลาย (ลูกเกลี้ยง) 

และลูกเป้า 1 ลูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. (+- = 1 มม.) 

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 5 สถานี

สถานีที่ 1  ยิงลูกขาวเดี่ยว  ที่ตั้งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางของวงกลมใหญ่

(ยิงโดน แต่ลูกถูกยิงไม่ออกนอกวงกลม ได้ 1 คะแนน , ยิงโดน แล้วลูกออก

นอกวงกลมทั้งลูกยิง และลูกถูกยิง ได้ 3 คะแนน , ยิงโดยแล้ว ลูกถูกยิงออกนอก

วงกลม และลูกยิงติดอยู่ภายในวงกลม ได้  5 คะแนน)

สถานีที่ 2  ยิงลูกขาวที่ตั้งเหมือนสถานีที่ 1 แต่เพิ่มลูกเป้าตั้งอยู่หน้าลูก ระยะห่าง 12 ซม.

(คะแนนเหมือนสถานีที่ 1 แต่ถ้าโดนลูกเป้าก่อนจะไม่ได้คะแนน และถ้าโดยลูกขาวก่อน

แล้วถอยมาโดนลูกเป้า ได้ 1 คะแนนทุกกรณี)

สถานีที่ 3  ยิงลูกขาวกลาง  มีลูกดำขนาบ 2 ข้าง ช่องไฟ 3 ซม.

(คะแนนเช่นเดียวกับสถานีที่ 1 แต่ถ้าโดนลูกดำซ้ายหรือขวาก่อนไม่ได้คะแนน และ

ถ้าโดนลูกขาวแล้วไปโดนดำภายหลังได้ 1 คะแนน ในทุกกรณี)

สถานีที่ 4  ยิงลูกขาวเหมือนสถานีที่ 2 แต่เปลี่ยนจากลูกเป้า เป็นลูกเปตองอยู่ข้างหน้าแทน

(การให้คะแนนเหมือนสถานีที่ 2 ทุกประการ เพียงเปลี่ยนจากลูกเป้าเป็นลูกเปตองดำ)

หากวัดระยะห่างจากผิดลูกขาวถึงผิวลูกดำ 10 ซม.

สถานีที่ 5  ยิงลูกเป้า  ตั้งอยู่ห่างจากขอบวงด้านใกล้ 20 ซม.

(ยิงแล้วทำให้ลูกเป้าสั่นไม่ออกจากจุด ได้ 1 คะแนน , ยิงแล้วทำให้ลูกเป้าขยับออกจากจุด

แต่ไม่ออกนอกวงกลมใหญ่ ได้ 3 คะแนน , ยิงแล้วลูกเป้าออกนอกวงกลม ได้ 5 คะแนน)

 

ในแต่ละสถานียิง 4 ระยะ ๆ ละ 1 ลูก  รวม 5 สถานี  20 ลูก คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การได้คะแนน จุดตกของลูกที่ยิงจะต้องอยู่ภายในวงกลม ห้ามโดยขอบวงกลม
ผู้ยิงห้ามยกเท้าระหว่างการยิง และห้ามออกนอกวงกลมก่อนลูกตกถึงพื้น
รอบแรก ๆ  นักกีฬาแต่ละคนจะยิงรวดเดียว คนเดียว จนครบทั้ง 5 สถานี  แต่ในรอบ
แพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะยิงสลับกันไปเรื่อย ๆ

class="gkFeaturedItemTitle" กติกาเปตอง

  • หมวด: กติกาเปตอง
  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2556 03:21
  • เขียนโดย Super User

กติกาเปตอง
ข้อมูลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปตองเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันไม่ว่าเด็ก, ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุก็ตาม
เพราะเปตองเป็นกีฬาที่เล่นได้ไม่ยากนัก แต่ต้องใช้ความสุขุม รอบคอบ และมีสมาธิพอสมควรจึงจะเล่นได้ดี
นอกจากนี้ผลของการเล่นกีฬาเปตอง ยังทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเปตองเป็น
กีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ทรงโปรดปรานมาก พระองค์ทรง
พระราชทานกีฬาเปตองให้แก่พสกนิกรชาวไทยไว้ เพื่อให้ออกกำลังกายและแข่งขัน ด้วยทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็น
กีฬาที่ดี มีประโยชน์ แล่นง่ายและค่าใช้จ่ายน้อย เป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้เปตองยัง
เป็นกีฬาที่ใช้เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างผู้เล่น และหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป โดยเฉพาะเป็นกีฬาที่
ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในขณะเล่นอีกด้วย
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ขอขอบคุณสมาคมสหพันธ์เปตอง แห่งประเทศไทย ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้อนุเคราะห์มอบกติกาการเล่นเปตอง ให้แก่กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สำนักพัฒนาการกีฬา นำมาเรียบเรียง และจัดพิมพ์เผยแพร่แก นักเรียน นักศึกษาเยาวชน และประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการเล่นเปตองที่ถูกต้องต่อไป
ขนาดสนาม
สนามต้องมีพื้นเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้พื้นคอนกรีต และพื้นหญ้า ไม่เหมาะสำหรับกีฬา
ประเภทนี้
อุปกรณ์การเล่นเปตอง
1. ลูกบูล
เป็นลูกทรงกลมด้านนกลวง ทำด้วยโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 70.5-80 มิลลิเมตร มีน้ำหนัก
ระหว่าง 650 – 800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้ำหนักและเลขรหัสปรากฏอยู่บนลูกบูล
อย่างชัดเจน และควรเป็นลูกบูลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติและสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. ลูกเป้า
เป็นลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25-35 มิลลิเมตร และอาจ
ทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม
3. สนามเล่น
สนามต้องพื้นเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้ พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ไม่เหมาะสมสำหรับกีฬา
ประเภทนี้
4. เทปสายวัด
หลักการทั่วไป
ข้อ 1.
เปตองเป็นกีฬาที่เล่นโดยมีผู้เล่น 2 ฝ่าย และแบ่งการเล่นออกได้ดังนี้
- ผู้เล่นฝ่ายละ 3 คน (Triples)
- ผู้เล่นฝ่ายละ 2 คน (Doubles)
- ผู้เล่นฝ่ายละ 1 คน (Single)
1.1 ในการเล่นฝ่ายละ 3 คน ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีลูกเปตองคนละ 2 ลูก
1.2 ในการเล่นฝ่ายละ 2 คน ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีลูกเปตองคนละ 3 ลูก
1.3 ในการเล่นฝ่ายละ 1 คน ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีลูกเปตองคนละ 3 ลูก
1.4 ห้ามจัดให้มีการเล่นนอกเหนือจากกฎที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 นี้
ข้อ 2
ลูกเปตองที่ใช้เล่นต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติหรือสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. เป็นโลหะ
ข. มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 7.05 – 8.00 เซนติเมตร (70.5 – 80 มิลลิเมตร)
ค. มีน้ำหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม จะต้องมีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดง
น้ำหนัก และเลขรหัสปรากฏบนลูกเปตองอย่างชัดเจน
ง. เป็นลูกเปตองที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฯ และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพ
เดิม ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรีหรือนำเอาดินหรือทรายมาติด หรือใส่ลงไปในลูก เปตองในลักษณะที่มีเจตนาส่อไป
ในทางทุจริต แต่อนุญาตให้เจ้าของสลักชื่อ หรือเครื่องหมายบนลูกเปตองได้
2.1 ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎข้อ 2. (ง) จะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน
2.2 ลูกเปตองที่เปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ผู้กระทำผิผดจะถูกลงโทษดังนี้
ก. กรณีปลอมแปลงลูกเปตองผู้กระทำผิดจะต้องถูกถอนใบอนุญาต (บัตรประจำตัวนักกีฬา) 15 ปี
และอาจถูกลงโทษจากคณะกรรมการวินัยอีกด้วย
ข. กรณีใช้ความร้อนเพื่อดัดแปลงสภาพของลูกเปตอง ผู้กระทำผิดจะถูกถอนใบอนุญาต (บัตร
ประจำตัวนักกีฬา) 15 ปี และห้ามเข้าทำการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งชาติ และนานาชาติเป็นระยะเวลา 3 -5 ปี
2.3 กรณีหนึ่งกรณีใดที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2 (ก) และ (ข) ถ้าผู้เล่นได้ยืมลูกเปตองจากผู้อื่นมาเล่น
เจ้าของเปตองผู้ให้ยืมจะถูกลงโทษภาคทัณฑ์เป็นระยะเวลา 2 ปี
2.4 ถ้าลูกเปตองนั้นมิได้ถูกกระทำทุจริตแต่เนื่องจากลูกเปตองนั้นเก่ามากหรือมีการผิดพลาดจากโรงงาน
ผู้ผลิตและเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ได้ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. (ก) (ข) และ (ค) จะต้องเปลี่ยนแปลงลูกเป
ตองนั้นทันทีและอาจเปลี่ยนแปลงเกมการเล่นใหม่
2.5 เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน ก่อนทำการแข่งขันทุกครั้งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายควรตรวจสอบลูกเปตองของตน
และฝ่ายตรงกันข้ามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 2. (ก) (ข) และ (ค)
2.6 ในกรณีที่มีการผ่าลูกเปตองเพื่อตรวจสอบ ถ้าลูกเปตองนั้นมิได้ถูกกระทำการทุจริต ฝ่ายประท้วง
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ หรือเปลี่ยนแปลงลูกเปตองนั้นให้แก่ฝ่ายประท้วงจะต้องรับผิดชอบชดใช้ หรือ
เปลี่ยนแปลงลูกเปตองนั้นให้แก่ฝ่ายเสียหายและเจ้าของเปตองไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อีก
2.7 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ตัดสินและกรรมการชี้ขาดอาจตรวจสอบลูกเปตองของผู้เล่นทุกคนได้ทุกเวลา

Top Desktop version