petanque

Switch to desktop Register Login

class="gkFeaturedItemTitle" ผลเปตอง ไทคัพ รอบระดับประเทศ จ.นครสวรรค์

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 18 มกราคม 2557 06:41
 • เขียนโดย Super User
ผลการแข่งขันเปตอง ไทคัพ
รอบระดับประเทศ จ.นครสวรรค์
 
 
เปตองทีมชาย
 
 
 
ชนะเลิศ อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่ รายชื่อนักกีฬา นายอัศวิน วิอุ่น นายไชยวัฒน์ จุมพิต นายธีรพงษ์ กาซ้อง นายอนุพงษ์ ใจชุ่ม ผู้ฝึกสอน นายสุนทร ชูวงศ์วนพินิจ ผู้จัดการทีม นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง
อันดับ 2 อบต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก รายชื่อนักกีฬา นายพิมพ์ ทีมเครือจีน นายเกียรตินันท์ สังข์ทอง นายภานุนาท ธูปเกิด นายพิษณุ ชาตรี ผู้ฝึกสอน นายพนม พรามนาค ผู้จัดการทีม นายธวัช สิงหเดช
อันดับ 3 เทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต รายชื่อนักกีฬา นายธัณวัฒน์ อินทร์กลับ นายปริญญา พัฒน์ทอง นายเรืองชัย ศรีสุข นายธำรง คุ้มเพชร ผุ้ฝึกสอน นายยงยุทธ อุ่นนุช ผู้จัดการทีม นายสมชาย พิทักฉนวน
อันดับ 4 บมจ.ทีโอที จ.นครสวรรค์ รายชื่อนักกีฬา นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายอัษฎายุธ ธุระ นายสมยศ คำโพย  นายอาทิตย์ มหาวันแจ่ม ผู้ฝึกสอน นายบำรุงพงษ์ ตรีวิชา ผู้จัดการทีม นายไพรัตน์ ห่านสิงห์
 
เปตองทีมหญิง
 
 
 
ชนะเลิศ รร.ราชประชานุเคราะห์ 55 .ตาก รายชื่อนักกีฬา น..สุนิสา ระฆัง น..สุดาพร ดำเนินคีรี น..ภัทธาพร อยู่มาก น..บุลพร แซ่ย้า ผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว ผู้จัดการทีม นายทักษิณา ทองญวน
อันดับ 2 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง จ.บุรีรัมย์ รายชื่อนักกีฬา น..แก้วทิพย์ กรรโณ น..เจนจิรา ศรีภูบาล น..ณัฐธิดา คำทรา น..สุชาวดี พูนสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน นายสันติ ทองแท้กูล ผู้จัดการทีม นายพันธวัช ไวยาประโคน
อันดับ 3 อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ รายชื่อนักกีฬา นางสมคิด จิตตรัตน์ น..ภาณุมาส จิตตรัตน์ น..กนกพร อินต๊ะนิล ด..พรวิมล นามลื้อ ผู้ฝึกสอน น..ไปรยาวีร์ สุตะวงศ์ ผู้จัดการทีม พ..สอาด จันทะพิงค์ 
อันดับ 4 เทศบาลเมืองสวรรค์โลก จ.สุโขทัย รายชื่อนักกีฬา น..สายทอง อิ่มผึ้ง น..กันตา คำดี นางขวัญเรือน คำเพ็ง น..สุวิมล เอี่ยมกาย  ผู้ฝึกสอน นายสืบศักดิ์ ศรีสัชชนกุล  ผู้จัดการทีม นางบัวลอย ศรีสัชชนกุล

class="gkFeaturedItemTitle" ผลเปตอง ไทคัพครั้งที่13 ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง20-12-57

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 22 ธันวาคม 2557 07:15
 • เขียนโดย Super User

ผลเปตอง ไทคัพ ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง

           สวัสดีครับแฟนๆ ชาวไทคัพทุกท่าน จากผลการแข่งขันเปตอง ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 คัดภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ตัวแทนคัดภาคเหนือได้สำเร็จที่ชาวไทคัพจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวฝึกฝน เพื่อเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ที่จ.นครสวรรค์ ในห่วงวันที่ 11-20 ม.ค.2558
เปตองทีมชาย
ชนะเลิศ เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
รายชื่อนักกีฬา
นายสำราญ กาวิกุล นายอิทธิพล จันทราฐิติชัยกุล นายพร้อมสิน นาซ้าย นายมานพ บำรุงวงศ์
ผู้ฝึกสอน นายธีรเดช สิทธิชัยวงศ์ ผู้จัดการทีม นายวชิร ดวงแสงทอง


อันดับ 2 อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รายชื่อนักกีฬา
นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์ นายวทัญญู คำฝั้น นายชาญณรงค์ ยศนวล นายสุรเดช ตันดี
ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม นายประสาน นันทไตรภพ


อันดับ 3 อบต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
รายชื่อนักกีฬา นายเอนก คชนิล นายณัฐตินัย เขียวมั่ง นายวัลลภ สิงหราช นายวินัย โท๊ะลาบุตร
ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม นายปราโมทย์ จันทร์โรจน์


 

อันดับ 4 อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่
รายชื่อนักกีฬา
นายอนุพงษ์ ใจชุ่ม นายธีรพงษ์ กาซ้อง นายอาชวิน ชัยวงศ์แสน นายสุนทร ชูวงศ์วรพินิจ
ผู้ฝึกสอน นายประดิษฐ์ สุคันธมาลาผู้จัดการทีม นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง


เปตองทีมหญิง
ชนะเลิศ อบจ.แพร่ จ.แพร่
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ชนากานต์ แสนมงคล ด.ญ.พัณณิตา เหมะสิขัณฑกะ ด.ญ.พัชนินท์ เรือนคำ ด.ญ.มลฤดี ประทีปคีรี
ผู้ฝึกสอน นายธีรพงษ์ เขียวเกษม ผู้จัดการทีมนายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะอันดับ 2 อบต.ดอนแก้ว 4 จ.เชียงใหม่
รายชื่อนักกีฬา
นางพรสวรรค์ เรือนคำ น.ส.กมลชนก อินต๊ะนิล น.ส.ปณิฐิ บุญรัตน์ น.ส.นภัสกร จิตตรัตน์
ผู้ฝึกสอน พ.ต.สอาด จันทะพิงค์ ผู้จัดการทีม นายยุทธนา บุญสูง


อันดับ 3 อบต.ท่ายาง จ.ลำปาง
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.อุบลวรรณ จิตตวิง น.ส.ธัญญารัตน์ กาชัย น.ส.จุฑาทิพย์ ยกยอ
ผู้ฝึกสอน นางเอมอร ยกยอ ผู้จัดการทีม นายสมศักดิ์ ตะนะเกตุ


อันดับ 4 อบต.ดอนแก้ว 3 จ.เชียงใหม่
รายชื่อนักกีฬา
นางสมคิด จิตตรัตน์ น.ส.ภานุมาส จิตตรัตน์ น.ส.กนกพร อินต๊ะนิล น.ส.จฑามาศ คุณยศยิ่ง
ผู้ฝึกสอน พ.ต.สอาด จันทะพิงค์ ผู้จัดการทีม นายยุทธนา บุญสูง


 

class="gkFeaturedItemTitle" ผลเปตอง ไทคัพครั้งที่13 ภาคเหนือตอนล่าง จ.กำแพงเพชร08-12-57

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 22 ธันวาคม 2557 07:28
 • เขียนโดย Super User

ผลการแข่งขันเปตอง ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เปตองทีมชาย

ชนะเลิศ เทศบาลปากดง 5 จ.กำแพงเพชร
รายชื่อนักกีฬา
นายสมศักดิ์ วงษ์สุดา นายอภิชาตี เทียนโพธิ์ นายสมบัติ กลิ่นบัว นายวิรัตน์ ขลิบทอง
ผู้จัดการทีม นายดิเรก มากเจริญ


อันดับ 2 เทศบาลปากดง 6 จ.กำแพงเพชร
รายชื่อนักกีฬา
นายประดิษฐ์ แนมเถื่อน นายดำรงค์ ตัณนิติศุภวงษ์ นายเดชา บัวบุญ นายธงชัย เยาวะนารถ
ผู้จัดการทีม นายประสิทธิ์ กองวงศ์


อันดับ 3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55-1 จ.ตาก
รายชื่อนักกีฬา
นายเกษรินทร์ ไกรกิจราษฎร์ ด.ช.เทพรัต แซ่ยั้งด.ช.ภาคิน แซ่ยั้ง ด.ช.วัชรพล ปินะกะเส
ผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์ อู๊ดจิ๋ว ผู้จัดการทีม นายศรยุทธ เรืองน้อย


อันดับ 4 อบต.รังนก จ.พิจิตร
รายชื่อนักกีฬา
นายชัยชนะ มากศรทรง นายอนุชิต คงเจริญ นายณัฐพร กรรเจียง นายพันธ์ เกิดบ้านใหม่
ผู้จัดการทีม นายไพฑูรย์ ถาวรกุลเปตองทีมหญิง
ชนะเลิศ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.สุดาพร ดำเนินคีรี น.ส.ภัทธาพร อยู่มาก ด.ญ.บุลพร แซ่ย้า ด.ญ.ทักษพร อยู่เสือ
ผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์ อู๊ดจิ๋ว ผู้จัดการทีม นายศรยุทธ เรืองน้อย


อันดับ 2 หนองบัว จ.สุโขทัย
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.กัญญาภรณ์ เกตุทอง น.ส.ณัฐชา อยู่ทอง น.ส.กัญญาเรศ ทองเอม น.ส.กัญญารัตน์ ทองเอม
ผู้ฝึกสอน นางรัชนี วงษ์พูล ผู้จัดการทีม นายวินัย เรือนก้อน


อันดับ 3 อบต.ท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ไพลิน ปุ้มตะมะ น.ส.วัชราภรณ์ อ่อนหล้า นางประทุม ศรีเกษม นางสมหมาย ทองกร
ผู้ฝึกสอน นายสันติชัย คงเนียมนางเอมอร ยกยอ ผู้จัดการทีม นางสังวาลย์ คงเนียม


อันดับ 4 พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.เกศินีอูปคำ น.ส.ศิโรรัตน์ สมบุญ นางประทุม ศรีเกษม
ผู้จัดการทีม นางประทุม ศรีเกษม


 

class="gkFeaturedItemTitle" ผลการแข่งขันตะกร้อ ไทคัพ คัดภาคกลางตอนบน จ.สิงห์บุรีDate 22-12-57

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 22 ธันวาคม 2557 07:43
 • เขียนโดย Super User

เทศบาลเมืองหันคา เปตองชายและหญิง คว้าแชมป์ภาคกลางตอนบน ไทคัพ ครั้งที่13
          สวัสดีครับแฟนๆชาวไทคัพทุกคน ผลการแข่งขันเปตอง สนามที่ 7 ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ภาคกลางตอนบน จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.ถึง 2 ธ.ค.2557 ณ สนามโรงเรียนสิงห์บุรี เสร็จสิ้นไปด้วยความชื่นมื่น ได้ตัวแทนเขตภาคกลางตอนบน ดังนี้

ประเภทเปตองทีมชาย

ชนะเลิศ เทศบาลเมืองหันคา-1 จ.ชัยนาท
รายชื่อนักกีฬา
นายพีระ กิจชัยสกุลฤทธิ์ นายกฤษติชัย จันทร์ที นายพัฒนพงษ์ จีรตะฐาน นายเกษมศักดิ์ แสนพันทา
ผู้จัดการทีม นายพีระ กิจชัยสกุลฤทธิ์


อันดับ 2 เทศบาลเมืองหันคา-2 จ.ชัยนาท
รายชื่อนักกีฬา
นายไพบูรณ์ ทาแดง นายบุญสม จวนรุ่ง นายธันยา หน่อแก้ว นายระพี ม่วงสิงห์
ผู้จัดการทีม นายพีระ กิจชัยสกุลฤทธิ์


อันดับ 3 เทศบาลเมืองสระบุรี-2 จ.สระบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายวสันต์ กลิ่นจันทร์ นายกิตติพงษ์ เสริมสุข นายพลอย ปานวิเชียร นายนพดล ขำสุวรรณ
ผู้ฝึกสอน นายปิยณัฐ สุกกระโทก ผู้จัดการทีม นายเสฎฐวุฒิ เสริมสุข


อันดับ 4 เทศบาลเมืองสระบุรี-3 จ.สระบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายสุวิทย์ สุดกระโทก พ.อ.อ.ไพโรจน์ เสริมสุข นายจรุง เจริญลรา
ผู้ฝึกสอนนายปฎิมา สังฆะมณี ผู้จัดการทีม นายสมชาย สุกปลั่งประเภทเปตองทีมหญิง
ชนะเลิศ เทศบาลเมืองหันคา จ.ชัยนาท
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.อัจฉรา เราประเสริฐสุข น.ส.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ น.ส.ภัทรภร ลิ้มรัตนปัญญา
ผู้ฝึกสอน นายเฉลิมพล เนตรเชย ผู้จัดการทีม นายธีรยุทธ ลิ้มรัตนปัญญา


อันดับ 2 ชุมชนละโว้ จ.ลพบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.พรพรรณ บัวฉุน น.ส.นิตยา เทือกดอนหัน น.ส.อ้อยใจ คำวงษ์ นางรำไพ เครือแก้ว
ผู้ฝึกสอน นายอนุชา บุญจง ผู้จัดการทีม นายสุชาติ เครือแก้ว


อันดับ 3 อบต.บ้านชี จ.ลพบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.สิรินทรา แต้เจริญสุข น.ส.ณัฐกมล ทองเจริญ น.ส.วันวิสา รอดสม น.ส.ชลลัดดา หอมขจร
ผู้ฝึกสอน นางนวรัตน์ พิมพาภรณ์ ผู้จัดการทีม นายมลฑล มีลาภ


อันดับ 4 ชมรมเปตองเบญจรมย์ จ.สระบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นางทองแดง แสงปัญญา นางยุพิน นาคี น.ส.พรวิฉัตร แก้วมาลี ด.ญ.ศิริอร สาระชีพ
ผู้ฝึกสอน นายเผชิญ นาคี ผู้จัดการทีม นายนิวัฒน์ อวธานนท์