petanque

Switch to desktop Register Login

ผลการแข่งขันเปตองกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 65 นครราชสีมาDate 13-3-58

  • เขียนโดย Super User

ผลการแข่งขันเปตองกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 65 นครราชสีมา

       
  เมื่อวานนำเสนอผลแข่งขันตะกร้อไปแล้ว วันนี้ต่อด้วยผลแข่งขันของเปตองกันบ้าง ว่าดู กลุ่มไหนจะโดดเด่นกว่าใคร หรืออาจจะแชร์กันกวาดเก็บเหรียญทองก็เป็นไปได้ เพราะนักกีฬาของกีฬาภายในกองทัพบก จัดว่าเป็นตัวระดับต้นๆของสมาคมฯเลยที่เดียว...
เปตองคู่ผสม เหรียญทอง กลุ่ม3(2) พลทหารอนุพงษ์ คำพู และ อส.ทพ.หญิง กาญจนศิริ สังข์ทอง เหรียญเงิน กลุ่ม 5(2) นายไพฑูรย์ กลิ่นเจริญ และ ส.อ.หญิงพรรณนิภา ช้างเจริญ เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม2(1) อส.ทพ.อิสรพงษ์ คงแย้ม และ อส.ทพ.หญิงรสสุคนธ์ ทองถนอม และ กลุ่ม4(1) อส.ทพ.ภานุกร ฤกษ์สนิท และ อส.ทพ.หญิงธัญญาวดี ทิพย์ลาย
คู่อาวุโส เหรียญทอง กลุ่ม 7 (1)ร.ท.ภาคิน ภู่คร้าม และ จ.ส.อ.เรืองฤทธิ์ ชุมแวงวาปี เหรียญเงิน กลุ่ม 1(1) จ.ส.อ.สำเริง แสงโสด และ จ.ส.อ.สายยนต์ ลาเหงา เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 5 (1)พ.ต.ถาวร เนียมทอง และ ร.ต.ผดุงศักดิ์ ยาโน และ กลุ่ม 8(1) จ.ส.อ.สุวิทย์ สุดกระโทก และ จ.ส.อ.ประคม ปรีรอด
เดี่ยวอาวุโส เหรียญทอง กลุ่ม 8(2) จ.ส.อ.สุวิทย์ สุดกระโทก เหรียญเงิน กลุ่ม 7(1) ร.ท.ภาคิน ภู่คร้าม เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 2(1) จ.ส.อ.คมเพชร ชนะชัย และกลุ่ม 6(1) จ.ส.อ.มนัส อยู่พุ่ม
คู่ชาย เหรียญทอง กลุ่ม 4(2) พลทหารเจริญวิทย์ เกตุสัตบรรณ และ พลทหารธีรยุทธ โสดา เหรียญเงิน กลุ่ม 2 (1)อส.ทพ.อนุพล ภาทันณ์ และ อส.ทพ.ณัฐพร กรรเจียง เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 3 (1)อส.ทพ.อามนต์ มาจ๊ะ และ อส.ทพ.จันวา โพธิ์ทอง และ กลุ่ม 3 (2)ส.ต.ธงไทย แสงชา และ ส.ต.ศราวุฒิ สุขหมุน
คู่หญิง เหรียญทอง กลุ่ม 7(1) น.ส.กัตติกา อร่ามโชติ และ น.ส.วนิดา แดนกระโทก เหรียญเงิน กลุ่ม 7(2) ส.อ.หญิงพนิดา จรรณเวียง และ น.ส.ธิดา บัวเบา เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 1(2) อส.ทพ.หญิง วนิดา เทสพิทักษ์ และ อสงทพ.หญิงธาภัทร มณีนิล และ กลุ่ม 5(2) น.ส.นิตยา เทือกดอนหัน และ น.ส.อ้อยใจ คำวงษ์
เดี่ยวชาย เหรียญทอง กลุ่ม 4(2) พลทหารเจริญวิทย์ เกตุสัตตบรรณ เหรียญเงิน กลุ่ม 3(2) ส.ต.ธงไทย แสงชา เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 3(1) อส.ทพ.อานนท์ มาจ๊ะ และ กลุ่ม 2(1) อส.ทพ.เอกรินทร์ แก้วลา
เดี่ยวหญิง เหรียญทอง กลุ่ม 1(1) อส.ทพ.หญิงวนิดา เทศพิทักษ์ เหรียญเงิน กลุ่ม 4(1) อส.ทพ.หญิง จุฑารัตน์ ขุนเพชร เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 5(2) น.ส.นิตยา เทือกดอนหัน และ กลุ่ม 2(2) อส.ทพ.หญิง รสสุคนธ์ ทองถนอม
ชู้ตติ้งชาย เหรียญทอง กลุ่ม 2(2) อส.ทพ.อนุพล ภาทันณ์ เหรียญเงิน กลุ่ม 4(2) ส.ท.นราธิป หนูหนุด เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 3(2) ส.อ.พิษณุ ชาตรี และ กลุ่ม 3(1) ส.ต.ศราวุฒิ สุขหนุน
ชู้ตติ้งหญิง เหรียญทอง กลุ่ม 4(2) อส.ทพ.หญิง กัลยาณี หล้าเขียวของ เหรียญเงิน กลุ่ม 7(1) ส.อ.หญิง พนิดา วรรณเวียง เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 1(1) อส.ทพ.หญิงธีราภัทร มณีนิล และ กลุ่ม 2(1) ส.อ.หญิงสุกัญญา การฉิ่ง
ชู้ตติ้งอาวุโส เหรียญทอง กลุ่ม 1(2) จ.ส.อ.สำเริง แสงโสด เหรียญเงิน กลุ่ม 2(2) ร.ต.ครรชิต สารสิทธิ์ เหรียญทองแดง ครองร่วม กลุ่ม 6(2) จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ลิ้นจี่ขาว และ กลุ่ม 1(1) จ.ส.อ.พนม ธรรมมิ