Logo

ผลการแข่งการกีฬานักเรียนนักศึกษาเปตองประเภทคู่และคู่ผสม ครั้งที่36 เชียงรายเกมส์Date28/1/58

ผลการแข่งการกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่36 เชียงรายเกมส์
กีฬาเปตองประเภทคู่

ผลการแข่งขันประเภทคู่ชาย
เหรียญทอง เขต 8จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายชุติวัติ ไพศิลป์ นายฐิติพงษ์
ภาโสม นายกิตติสันต์ ดอนสิงห์
เหรียญเงิน เขต 6 จังหวัด พิจิตร นายธนวัฒน์ รุ่งเรือง นายนันทวัฒน์
พลวิเดช นาย สิรวิชย์ ยืนยงค์
เหรียญทองแดง เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ นายปฏิเวช ระบาเลิศ ด.ช.คงกฤษณ์
อ่วมพริ้ง นาย วิทวัส สิงห์โตงาม
เขต 10 จังหวัดกรุงเทพฯ นายระพี ม่วงสิงห์ นายนิภาส กุสันเทียะ
ผลการแข่งขันประเภทคู่หญิง
เหรียญทอง เขต 10 จังหวัดกรุงเทพฯ น.ส.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ น.ส.ดรุณี วิริยะวารี
น.ส.เจนจิรา หุ่นประเสริฐ
เหรียญเงิน เขต1 จังหวัด อ่างทอง น.ส.ลลิตา เชี่ยวชาญ น.ส.ชลาลัย สาสุนะ
น.ส.ชลชนก พุ่มกล่ำ
เหรียญทองแดง เขต 2จังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.ธนาพร เอี่ยมสะอาด ด.ญ.ธิดารัตน์
สังข์ถ่วง ด.ญ.อรนิชา วงศ์ยา
เขต4จังหวัด สกลนคร น.ส.ปถาวดี เงินงาม น.ส.กฤษณา โพสาวัง
น.ส.หทัยชนก พาวินิจ
ผลการแข่งขันประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง เขต 9 จังหวัด ตรัง นายภูวเนศวร์ ลิ้มฉุ้นเส้ง น.ส.สุรางคนา
รอดขวัญ
เหรียญเงิน เขต1 จังหวัดลยบุรี ด.ช.พงศกร อินภู่ น.ส.นัฐกานต์ สุขละม้าย
เหรียญทองแดง เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญเลิศ สบเหมาะ
น.ส.กมลลักษณ์ สบเหมาะ
เขต7จังหวัด ประจวบคิรีขันธ์ นายธีรพร มีชัย น.ส.จุไรรัตน์
เนียมแดง

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.