petanque

Switch to desktop Register Login

ผลการแข่งขันเปตอง "นนทรีเกมส์"ครั้งที่ 42 Date25/1/58

  • เขียนโดย Super User

ผลการแข่งขันเปตอง "นนทรีเกมส์"ครั้งที่ 42
          สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน
เมื่อวานได้นําเสนอผลการแข่งขันตะกร้อไปแล้ว
วันนี้ถึงคิวของสรุปผลการแข่งขันเปตอง มีการชิงชัยเหรียญทอง 9 ประเภท
"นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 15 -2
4 ม.ค.2558 โดยมีดังนี้

          ประเภททีม 2 คนชาย เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รายชื่อนักกีฬา ส.ต.สมชาย
หยินมีลาภ นายเจริญวิทย์เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รายชื่อนักกีฬา นายวันเฉลิม ศรีเมือง
นายสุทธิวัฒน์มีพักตร เหรียญทองแดง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา รายชื่อนักกีฬา นายเอกรินทร์แก้วลา
นายกิตติชัย กิจยาโณ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รายชื่อนักกีฬา นายรัชชานนท์ปัญญาวงศ์
นายวทัญญู คําฝั้น
          ประเภททีม 2 คนหญิง เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายชื่อนักกีฬา น.ส.วัลวิภา ดารารัตน์
น.ส.พิกุล ชูทอง เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต รายชื่อนักกีฬา น.ส.จิราพร กิ่งไกว น.ส.ศิริกานต์
ทองแท้กูล เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อนักกีฬา น.ส.สรัญญา นราวงษ์น.ส.สาวิตรี
ไชยเสนา และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายชื่อนักกีฬา น.ส.พัชรินทร์แสนจําหน่าย น.ส.สิริวรรณ พรมสุทธิ์
          ประเภทบุคคลเดี่ยวชาย เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รายชื่อนักกีฬา
นายณรงค์ฤทธิ์ยัสโร เหรียญเงิน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา รายชื่อนักกีฬา นายกิตติชัย กิจยาโณ
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์รายชื่อนักกีฬา นายมานิตย์พรมมา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รายชื่อนักกีฬา นายศรัณยูเย็นผาสุข

          ประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายชื่อนักกีฬา น.ส.กุลธิดา
อินทร์คง เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายชื่อนักกีฬา น.ส.ธัญชนก เทพสุทธิ์
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รายชื่อนักกีฬา น.ส.พัชรินทร์แสนจําหน่าย และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรายชื่อนักกีฬา น.ส.อ้อยใจ คําวงศ์
          ประเภทคู่ผสม เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รายชื่อนักกีฬา นายมนต์เกิดเจริญ
น.ส.สุดารัตน์ชํานาญพนา เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รายขื่อนักกีฬา นายวันเฉลิม ศรีเมือง
น.ส.ภารดีจ้อยเพ็ง เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีรายชื่อนักกีฬา นายอนุชิต
ดีเสมอ น.ส.สุกัญญา เพชรพินิจ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รายชื่อนักกีฬา นายภูมิศิลา ศิริสัมพันธ์
น.ส.อาซ่าน๊ะ ปานขวัญ
          ประเภทชู้ตติ้งชาย เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง รายชื่อนักกีฬา
นายพิพัฒน์ยะนิล เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์รายชื่อนักกีฬา นายทศพล ศรีพยัคฆ์
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รายชื่อนักกีฬา นายศรัณยูเย็นผาสุข และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายชื่อนักกีฬา นายสุรัฐ เย็นเยือก
          ประเภทชู้ตติ้งหญิง เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายชื่อนักกีฬา น.ส.กัตติกา อร่ามโชติ
เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีปทุม รายชื่อนักกีฬา น.ส.เสาวรส ธัญญาเจริญ เหรียญทองแดง
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อนักกีฬา น.ส.ภาวินีพจนเสนีและ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
รายชื่อนักกีฬา น.ส.บัณฑิตา ประกอบสุข
          ประเภททีมชาย 3 คน เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรายชื่อนักกีฬา นายเฉลิม
ปิ่นทอง นายอนุพงศ์สุขรมย์นายณัฎฐพร กรรเจียง นายสิทธิชัย กลิ่นจันทร์เหรียญเงิน ได้แก่
มหาวิทยาลัยปทุมธานีรายชื่อนักกีฬา นายกลย์ทรรศน์วชิราธาดา นายณรงค์วิทย์พันธ์ดีนายธีรวุฒิเพียรใจ
นายพัฒนพงษ์จีรตะฐาน เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษฒบัณฑิต รายชื่อนักกีฬา นายบดินทร์
พรหมเถื่อน นายณัฐพงศ์นามรักษา นายณัฐกานต์ดําขํา นายธวัชชัย การะเวก และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายชื่อนักกีฬา นายกรรตมล สุขเกื้อ นายสุรัฐ เย็นเยือก นายจักรกฤษณ์ทองกัลยป์นายนิติพันธโชติ
          ประเภททีมหญิง 3 คน เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายชื่อนักกีฬา น.ส.เสาวรส
ธัญญาเจริญ น.ส.พฤศชา สุวรรณมาลีน.ส.กุลธิดา อินทร์คง วาที่ ร.ต.(ญ) ภคพร หาญสุวรรณ เหรียญเงิน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อนักกีฬา น.ส.เนตรทราย เหมือนงิ้ว น.ส.จิตมณีกันนอก น.ส.ชญาณี
เตียศรีพัฒนสุข น.ส.รติรัตน์กิตติโมรากุล เหรียญทองแดง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา รายชื่อนักกีฬา
น.ส.รสสุคนธ์ทองถนอม น.ส.พิมพ์มาดา รัฐการ น.ส.น้ําทิพย์พลเหิม น.ส.อารยา แจ้งชัด และ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายชื่อนักกีฬา น.ส.เนตรชนก สันฐมิตร น.ส.จุฑารัตน์ขุนเพ็ชร น.ส.กัตติกา
อร่ามโชติน.ส.นาถชนก สุขสวัสดิ์
          นักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ยัสโร จาก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
และนักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่ น.ส.กุลธิดา อินทร์คง จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม