Logo

ผลการแข่งขันตะกร้อ ไทคัพ คัดภาคกลางตอนบน จ.สิงห์บุรีDate 22-12-57

เทศบาลเมืองหันคา เปตองชายและหญิง คว้าแชมป์ภาคกลางตอนบน ไทคัพ ครั้งที่13
          สวัสดีครับแฟนๆชาวไทคัพทุกคน ผลการแข่งขันเปตอง สนามที่ 7 ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ภาคกลางตอนบน จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.ถึง 2 ธ.ค.2557 ณ สนามโรงเรียนสิงห์บุรี เสร็จสิ้นไปด้วยความชื่นมื่น ได้ตัวแทนเขตภาคกลางตอนบน ดังนี้

ประเภทเปตองทีมชาย

ชนะเลิศ เทศบาลเมืองหันคา-1 จ.ชัยนาท
รายชื่อนักกีฬา
นายพีระ กิจชัยสกุลฤทธิ์ นายกฤษติชัย จันทร์ที นายพัฒนพงษ์ จีรตะฐาน นายเกษมศักดิ์ แสนพันทา
ผู้จัดการทีม นายพีระ กิจชัยสกุลฤทธิ์


อันดับ 2 เทศบาลเมืองหันคา-2 จ.ชัยนาท
รายชื่อนักกีฬา
นายไพบูรณ์ ทาแดง นายบุญสม จวนรุ่ง นายธันยา หน่อแก้ว นายระพี ม่วงสิงห์
ผู้จัดการทีม นายพีระ กิจชัยสกุลฤทธิ์


อันดับ 3 เทศบาลเมืองสระบุรี-2 จ.สระบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายวสันต์ กลิ่นจันทร์ นายกิตติพงษ์ เสริมสุข นายพลอย ปานวิเชียร นายนพดล ขำสุวรรณ
ผู้ฝึกสอน นายปิยณัฐ สุกกระโทก ผู้จัดการทีม นายเสฎฐวุฒิ เสริมสุข


อันดับ 4 เทศบาลเมืองสระบุรี-3 จ.สระบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นายสุวิทย์ สุดกระโทก พ.อ.อ.ไพโรจน์ เสริมสุข นายจรุง เจริญลรา
ผู้ฝึกสอนนายปฎิมา สังฆะมณี ผู้จัดการทีม นายสมชาย สุกปลั่งประเภทเปตองทีมหญิง
ชนะเลิศ เทศบาลเมืองหันคา จ.ชัยนาท
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.อัจฉรา เราประเสริฐสุข น.ส.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ น.ส.ภัทรภร ลิ้มรัตนปัญญา
ผู้ฝึกสอน นายเฉลิมพล เนตรเชย ผู้จัดการทีม นายธีรยุทธ ลิ้มรัตนปัญญา


อันดับ 2 ชุมชนละโว้ จ.ลพบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.พรพรรณ บัวฉุน น.ส.นิตยา เทือกดอนหัน น.ส.อ้อยใจ คำวงษ์ นางรำไพ เครือแก้ว
ผู้ฝึกสอน นายอนุชา บุญจง ผู้จัดการทีม นายสุชาติ เครือแก้ว


อันดับ 3 อบต.บ้านชี จ.ลพบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.สิรินทรา แต้เจริญสุข น.ส.ณัฐกมล ทองเจริญ น.ส.วันวิสา รอดสม น.ส.ชลลัดดา หอมขจร
ผู้ฝึกสอน นางนวรัตน์ พิมพาภรณ์ ผู้จัดการทีม นายมลฑล มีลาภ


อันดับ 4 ชมรมเปตองเบญจรมย์ จ.สระบุรี
รายชื่อนักกีฬา
นางทองแดง แสงปัญญา นางยุพิน นาคี น.ส.พรวิฉัตร แก้วมาลี ด.ญ.ศิริอร สาระชีพ
ผู้ฝึกสอน นายเผชิญ นาคี ผู้จัดการทีม นายนิวัฒน์ อวธานนท์


 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.