Logo

ผลเปตอง “ไทคัพ” จ.พัทลุง

 ผลการแข่งขัน “ไทคัพ” ครั้งที่ 12

รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุง

ประเภทเปตองทีมชาย

 

ชนะเลิศได้แก่ ทีโปรดปราน 1 .พัทลุง นักกีฬาประกอบด้วย นายซัยนั่น โต๊ะระหนี,นายอับดลรอซัก โต๊ะราหนี,..อาณิก โต๊ะราหนี,นายไหหย่น หอยเขียว ผู้จัดการทีมได้แก่ นายอับดลรอซัก โต๊ะราหนี

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมเทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุง นักกีฬาประกอบด้วย นายราเชนทร์ แช่มช้อย,นายธนาวุฒิ ชูชื่น,นายสุกิจ ปล้องไหม่ ผู้จีดการทีมได้แก่ นายสุกิจ ปล้องไหม่

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมโรงพยาบาลพัทลุง 2 .พัทลุง นักกีฬาประกอบด้วย นายปรีชา ชูเพ็ชร,นายสุรชัย สงคง,นายชลิต ช่วยบำรุง,นายศักดา อิบรอเหม ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายสุรชัย สงคง ผู้จีดการทีมได้แก่ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธดล

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมเทศบาลตำบลโคกม่วง จ.พัทลุง นักกีฬาประกอบด้วย นายเจริญ ชูเพ็ชร,นายอัตโน ไชยมงคล,นายสมสิน ทองสง,นายสุรเดช เรืองอ่อน ผู้จัดการทีมได้แก่ นายสมสิน ทองสง 

 

ประเภมเปตองทีมหญิง

 

ชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลแม่ขรี จ.พัทลุง นักกีฬาประกอบด้วย น..เสริมสิริ แกล้วทนงค์,..กิ่งกนก เรืองมณี,..เจนจิรา แก้วมรกต,..มุทิกานต์ เทพชู  ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายเสน่ห์ พรหมแก้ว ผู้จีดการทีมได้แก่ นายสมศักดิ์ ทับชนะ

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมเทศบาลนครตรัง 1 .ตรัง นักกีฬาประกอบด้วย น..โยษิตา พรามแผลง,..บวรรัตน์ จันทร์โสะ,..ศุภาวรรณ ฤทธิเดช,ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรองจิต สะหมีน ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายมนชัย ตั้งคำ ผู้จีดการทีมได้แก่ นายพีระ ไพศาลโอภาส

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมเทศบาลนครตรัง 3 .ตรัง นักกีฬาประกอบด้วย น..นฤภร ณ พัทลุง,..เจนจิรา เพ็งเผา,..กฤษณา เครือสุข  ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายมนชัย ตั้งคำ ผู้จีดการทีมได้แก่ นายพีระ ไพศาลโอภาส

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมโรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง นักกีฬาประกอบด้วย น..ชลิตา คงอินทร์,นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์,..ยลดา จันทร์มี,..ศศิกานต์ ทองพรหมแก้ว 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.