Logo

ผลการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“ไทคัพ” ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือก จังหวัดสุโขทัย

 

ประเภทเปตองทีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอบต.ท่าโพธิ์ 1 .พิษณุโลก นักกีฬาประกอบด้วย นายพิมพ์ ทิมเครือจีน,นายเกียรตินันท์ สังข์ทอง,นายภานุนาท อูปเกิด,นายพิษณุ ชาตรี ผู้ฝึกสอนได้แก่นายพนม พรามนาค ผู้จัดการทีมได้แก่ นายธวัช สิงหเดช

 

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 .สุโขทัย นักกีฬาประกอบด้วย นายกวีพล ปานประยูร,นายนันทวัฒน์ จันตรี,นายวรายุทธ หอมชื่น,นายสมหวัง ปานประยูร ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายสืบศักดิ์ ศรีสัชชนกุล ผู้จีดการทีมได้แก่ นางบัวลอย ศรีสัชชนกุล

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมอบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก นักกีฬาประกอบด้วย นายจิณณ์ สมหมาย,นายขวัญชัย ปั้นเกลียว,นายอุทัย พลีชีพมโนภาพ,..สละ ทุยคำ ผู้จีดการทีมได้แก่ นายประสม มีสัตย์

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมอบต.ท่าขุนราม 2 .กำแพงเพชร นักกีฬาประกอบด้วย นายวิศรุต ดีจิ๋ว,นายณัฐพล ศรีแสงทรัพย์,นายธีรพงศ์ ภู่ภีโญ,นายรัฐพงษ์ พรมชาติ ผู้จัดการทีมได้แก่ นางสังวาลย์ คงเนียม

 

ประเภมเปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ทีมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 .ตาก นักกีฬาประกอบด้วย น..สุนิสา ระมั่ง,..สุดาพร ดำเนินคีรี,..ภัทธาพร อยู่มาก,..บุลพร แซ่ย้า ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายสมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว ผู้จีดการทีมได้แก่ นางทักษิณา ทองญวณ

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตาก 1 .ตาก นักกีฬาประกอบด้วย น..นภัสสร เนื่องกลิ่น,..ลภัสรดา เนื่องกลิ่น,..ธันยพร โพธิ์โต ผู้ฝึกสอนได้แก่ นางสิริมา เนื่องกลิ่น ผู้จีดการทีมได้แก่ นางปัทมา รักษาคุณ

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองสวรรคโลก 2 .สุโขทัย นักกีฬาประกอบด้วย น..สายทอง อิ่มผึ้ง,..กันตา คำดี,นางขวัญเรือน คำเพ็ง,..สุวิมล เอี่ยมกาย ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายสืบศักดิ์ ศรีสัชชนกุล ผู้จีดการทีมได้แก่ นางบัวลอย ศรีสัชชนกุล

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีเทศบาลเมืองตาก 2 .ตาก นักกีฬาประกอบด้วย น..เกษสิรินทร์ อินยาใส,..พิมพ์นิภา สารสี,..รชินันท์ เครือแก้ว ผู้ฝึกสอนได้แก่ นายเฉลียว เนื่องกลิ่น ผู้จัดการทีมได้แก่ นางปัทมา รักษาคุณ  

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.